(Afstudeer)onderzoek naar seksuele voorlichting bij middelbare scholieren in Noord-Holland

Anno 2020 wordt er steeds vaker gesproken over een onderwerp dat zich eigenlijk al sinds mensenheugenis voordoet: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door de toenemede populariteit binnen sociale media en communicatietechnologie heeft seksueelgrensoverschrijdend gedrag zich ook naar de online wereld verplaatst. Door de jaren heen merkt Helpwanted.nl dat de vraag naar verschillende vormen van kennisoverdracht omtrent online seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de doelgroep van de jongeren op middelbare scholen groeit. De organisatie ziet het belang in om op de meest passende manier te reageren op de groeiende vraag vanuit de jongeren naar voorlichtingen omtrent ‘online seksuele grensoverschrijding’. Echter, gaat het over een onderwerp waarbij de terminologie continu onderhevig is aan verandering, wat mogelijk het gevolg heeft dat desbetreffende voorlichtingen niet meer up-to-date zijn betreft de noden van de jongeren.

Helpwanted.nl heeft samen met (destijds afstudeerstudente Toegepaste Psychologie) Gabriëlle van der Palm de opdracht geformuleerd om te onderzoeken hoe de voorlichting vanuit Helpwanted.nl over online seksueel grensoverschrijdend gedrag verbeterd kan worden, zodat deze op de meest volledige en correcte manier aansluit bij de behoeften van de jongeren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is door Gabriëlle literatuuronderzoek en praktijkonderzoek verricht.

Helpwanted.nl wordt bekender, de vraag en de behoefte naar voorlichtingen wordt groter, maar het onderwerp én de doelgroep wordt geleidelijk complexer.

 

Literatuurstudie

Uit de literatuurstudie is gebleken dat online seksuele grensoverschrijding vaker wordt ervaren door jongeren die sexten en gebruik maken van datingapps. Ook is er een sterke samenhang gevonden binnen seksueel online gedrag en seksuele grensoverschrijding. Andere factoren die van invloed zijn, betreffen: leeftijd en geslacht, opleidingsniveau en seksuele oriëntatie.

Paktijkonderzoek

Uit het praktijkonderzoek onder 571 middelbare scholieren in Noord-Holland (11j – 19j) zijn de behoeften en op- en aanmerkingen van de jongeren in kaart gebracht. Hieruit is gebleken dat de bewustwording rondom online seksueel grensoverschrijdend gedrag nog niet volledig is betreffende een groot deel van de onderzoeksgroep. Desalniettemin geven de jongeren aan belang te hebben bij de informatiewinning rondom online seksueel grensoverschrijdend gedrag en vinden zij dat de school hier proactiever op moet reageren.

Aanbevelingen

De aanbevelingen om de voorlichtingen vanuit Helpwanted.nl te verbeteren, betreffen het toepassen van criteria omtrent: de kennisoverdrager (wie de voorlichting geeft), de informatieoverdracht (in welke vorm de voorlichting gegeven is) en de klas en sfeer.

De jongeren benoemden het volgende:
– de kennisoverdrager moet deskundig zijn,
– affiniteit hebben met het onderwerp en de doelgroep,
– communicatief vaardig zijn en humor op gepaste momenten plaatsen.

Binnen de informatieoverdracht verwachten jongeren op verschillende wijzen les te ontvangen, namelijk: theoretisch, via praktijk, visueel materiaal en krijgen zij graag leesmateriaal mee naar huis.

Wat betreft de klas en sfeer vinden de jongeren het met name belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en dat het onderwerp serieus genomen wordt, maar mag het ook best gezellig zijn.

Op basis van bovenstaande verbeterpunten rondom desbetreffende onderdelen heeft Gabriëlle voor Helpwanted.nl een draaiboek en een Prezi, leidraden en een brochure ontwikkeld. Voor meer informatie hierover, kunt u contact met ons opnemen.