Aanpak online kindermisbruik werpt vruchten af

FOR ENGLISH SEE BELOW

(Dit persbericht is opgesteld na aanleiding van de halfjaarcijfers van het Meldpunt Kinderporno).

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) krijgt minder meldingen binnen over kinderporno. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van het Meldpunt Kinderporno, onderdeel van het EOKM. Het aantal anonieme meldingen laat over de eerste twee kwartalen een daling zien van 93% ten opzichte van 2021. De meldingen die binnenkomen via internationale meldpunten zijn ten opzichte van 2021 met 77% gedaald. Deze dalende cijfers tonen aan dat de aanpak van online seksueel kindermisbruik zijn vruchten af lijkt te werpen.

Toegenomen druk
De daling is toe te schrijven aan een aantal factoren. Eén ervan is de toegenomen druk op hosters. Ondanks de goede samenwerking zag het EOKM in het verleden vaker dat niet alle hosting-partijen voldoende inspanningen verrichtten om het internet schoon te houden van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen. Maar door het programma ‘Kindveilig Internet’, een initiatief van voormalig minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus, en een samenwerking tussen internetbedrijven, het EOKM en het ministerie van Justitie en Veiligheid, is de druk op hosters toegenomen. Daarbij heeft de in oprichting zijnde autoriteit kinderporno de mogelijkheid tot het geven van boetes. Dit speelt een belangrijke rol bij het besluit van hosters om mee te werken aan het opschonen van internet.

Instant Image Identifier
Veel hosters sluiten zich aan bij de Instant Image Identifier, voorheen bekend als de Hashcheckserver. Met dit technische hulpmiddel kunnen hostingproviders controleren of materiaal dat wordt geüpload op hun platformen voorkomt in een database met bekend kinderpornografisch materiaal. Zij kunnen dit vervolgens verwijderen en zo voorkomen dat er materiaal van seksueel misbruik van minderjarigen online wordt gezet.

Verhuizing hosters
Door de aanpak van online seksueel kindermisbruik ziet het EOKM dat een aantal imagehosters naar het buitenland is vertrokken. Dit is zorgelijk omdat het probleem zich verplaatst. Ook kunnen hosters volledig uit beeld verdwijnen omdat een deel van hen naar landen is vertrokken waar geen enkele handhaving op dergelijk beeldmateriaal plaatsvindt. Het EOKM roept dan ook op om internationaal nog meer samen te werken en blijft waakzaam.


ENGLISH:

Dutch approach to removal online child abuse bears fruit

The Expert Centre Online Child Abuse (EOKM) has seen a steep decline in reports of child sexual abuse material (CSAM), according to the half-yearly figures of the Hotline, part of the EOKM. The number of anonymous reports over the first two quarters shows a decline of 93% compared to 2021. The reports received through international hotlines have decreased by 77% compared to 2021. These decreasing figures show that the approach to combat online child sexual abuse seems to bear fruit.

Increased pressure
The decline can be attributed to a number of factors. One is the increased pressure on hosters. Despite the good cooperation in the past, the EOKM often saw that not all hosting parties made sufficient efforts to keep the Internet clean of sexual images of minors. But through the programme ‘Children Safe on the Internet’, an initiative of former Minister of Justice and Security Grapperhaus, and a cooperation between internet companies, the EOKM and the Ministry of Justice and Security, the pressure on hosters has increased.
In addition, the Child Sexual Abuse Material Authority, which is currently being set up, has the option of imposing fines. This plays an important role in the decision of hosters to cooperate in cleaning up the Internet.

Instant Image Identifier
Many hosters subscribe to the Instant Image Identifier, formerly known as the Hashcheckserver. This technical tool allows hosting providers to check whether material uploaded onto their platforms is in a database of known child sexual abuse material. They can then remove it and thus prevent material of sexual abuse of minors from being put online.

Relocation hosters
Because of the Dutch approach to online child sexual abuse, the EOKM has noticed that a number of image hosts have moved abroad. This is worrying because the problem is moving. Hosters can also disappear completely from view because some of them have moved to countries where there is no enforcement whatsoever on such image material. The EOKM therefore calls for even more international cooperation and remains vigilant.